ROAZ

ROAZ

De aanbieders van acute zorg die betrokken zijn bij de acute zorgketen nemen deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), om in regionaal verband betere samenwerking binnen de acute zorg te bewerkstelligen en te waarborgen.

ROAZ een netwerkorganisatie

Het ROAZ; een netwerkorganisatie met een opdracht
De ziekenhuizen met erkenning traumacentrum/de acute zorgnetwerken zijn in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) verantwoordelijk voor het organiseren van een Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) met als doel het maken van afspraken om de acute zorg in de regio’s goed te organiseren en kwalitatief te verbeteren, ofwel te zorgen dat een patiënt die acute zorg nodig heeft zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt. Dit volgens de geldende normen.

In 2014 heeft het LNAZ intern het document ROAZ; “Netwerkorganisatie met een opdracht” vastgesteld. Hierin wordt als missie voor het ROAZ geformuleerd:

Het optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en kwaliteit van de acute zorgketens in de regio, zodat een patiënt of groep patiënten (ingeval van rampen en crises) met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt.

De WTZi zegt het volgende over de deelnemers aan het ROAZ; “Basisziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, de crisisfunctie in GGZ-instellingen, regionale ambulancevoorzieningen en huisartsenposten nemen op een constructieve manier deel aan het op initiatief van het traumacentrum georganiseerde regionale overleg acute zorgketen. De in dat overleg gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen.

Als concrete taken voor het ROAZ, voortvloeiend uit een preambule van VWS bij de WTZi, worden genoemd:

 • Het in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio;
  – wie levert welke zorg;
  – inzicht in behandelcapaciteit van elke zorgaanbieder;
  – welke impliciete en expliciete afspraken zijn aanwezig voor aansluiting acute   zorg.
  Bureau Acute Zorg Euregio rapporteert jaarlijks een overzicht van de geleverde acute zorg in de regio, inclusief de vastgestelde spoedzorgindicatoren. De regionale toegankelijkheid en de capaciteit van de acute zorg wordt door de ROAZ agendacommissie gemonitord.
 • Inzicht verkrijgen in en het oplossen van witte vlekken in het zorgaanbod c.q. de bereikbaarheid;
  Een witte vlek in de WTZi verwijst naar de situatie waarin landelijke veldnormen niet worden gehaald. Elke individuele zorgaanbieder binnen het ROAZ is wettelijk verplicht om een gesignaleerde witte vlek dan wel een voornemen tot wijziging van de acute zorg met een witte vlek als mogelijk gevolg in het ROAZ vooraf in te brengen. Met behulp van de Leidraad wijziging acuut zorgaanbod brengt Bureau Acute Zorg Euregio vervolgens de gevolgen van een eventuele wijziging in kaart.
 • Afstemming van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg;
 • Afstemming over voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

De vergaderingen van bestuurlijk ROAZ en de ROAZ-agendacommissie zijn terug te vinden in de Agendapagina.

 

Wet toelating zorginstellingen Uitvoeringsbesluit WTZi Leidraad wijziging AZ aanbod

Over onze Expertgroepen

Vanuit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) zijn de aanbieders van acute zorg verplicht tot het voeren van een ketenoverleg acute zorg. In dit Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) komen alle aanbieders van acute zorg bij elkaar met als doel een regionaal dekkend systeem, met optimale onderlinge afstemming van de verschillende zorgaanbieders zodat de patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt.

De formele taken van het ROAZ zijn:

 1. Afstemming van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg
 2. In kaart brengen acute zorgaanbod in de regio; Wie levert welke zorg? Inzicht in de behandelcapaciteit van iedere zorgaanbieder; Welke expliciete en impliciete afspraken zijn al aanwezig voor aansluiting acute zorg.
 3. Inzicht en oplossen van “witte vlekken” in bereikbaarheid
 4. Hulp voor goede voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen

Om continue aan de eerste drie taken in de Euregio te voldoen zijn er de expertgroepen (voorheen focusgroepen).

De vierde taak wordt ingevuld door het regionaal steunpunt Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) en de expertgroep Crisisbeheersing & OTO.

Landelijk zijn in 2006 vijf acute zorgketens benoemd waar het ROAZ specifiek aandacht aan moet besteden ten behoeve van het continue verbeteren van kwaliteit en bereikbaarheid van acute zorg:  Cerebrovasculair accident (CVA),  Myocard infarct, Acute obstetrie (verloskunde), Acute psychiatrie en Acute heupfracturen

Inmiddels telt Netwerk Acute Zorg Euregio acht expertgroepen waarvan zes behoren tot de portefeuille keten acute zorg:

De overige expertgroepen zijn Trauma, Crisisbeheersing en OTO en Cybercrisis.

Doel van de expertgroepen
Doel van de expertgroepen is een actueel inzicht in de zorgvraag, het zorgaanbod en de processen van de acute zorgketen in Twente en Oost-Achterhoek te hebben en zorg te dragen voor een optimale afstemming van activiteiten tussen de ketenpartners van het Netwerk Acute Zorg Euregio.  De expertgroepen bestaan uit een vertegenwoordiging van de ketenpartners in de betreffende acute zorgketen en worden ondersteund door het Bureau Acute Zorg Euregio. De activiteiten van de expertgroepen zijn een continue proces, die bijdragen aan een actueel inzicht en beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg in het netwerk acute zorg Euregio.

Door de transities in de zorg en decentralisaties is het ROAZ ook steeds meer actief is op meer integrale/multidisciplinaire thema’s waardoor expertise van en afstemming met andere organisaties  buiten het ROAZ (o.a. gemeenten, politie, verslavingszorg) nodig is.

De expertgroepen komen afhankelijk van het proces en de behoefte van de acute patiënt en de ketenpartners in wisselende frequenties bijeen.

Positionering van expertroepen
De expertgroepen zijn gepositioneerd onder het bestuurlijk ROAZ en de agendacommissie ROAZ. Het bestuurlijk ROAZ formuleert heldere opdrachten voor de expertgroepen of zet deze on hold. De expertgroepen leggen verantwoording af over haar activiteiten aan het bestuurlijk ROAZ. Daarnaast rapporteren de expertgroepen periodiek aan het ROAZ. Adviezen en regionale procedures vanuit de expertgroepen worden via de agendacommissie doorgeleid naar het bestuurlijk ROAZ ter besluitvorming

Door de ketenpartners wordt actief meegewerkt aan het beschikbaar stellen van expertise vanuit de eigen geledingen ten behoeve van de expertgroepen zodat elke organisatie- schakel in de keten- vertegenwoordigd zijn.

Landelijk Netwerk Acute Zorg

Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)

Acute Zorg Euregio is onderdeel van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het LNAZ is sinds 21 maart 2002 een zelfstandig rechtspersoon in de vorm van een vereniging en is een overkoepelend orgaan van de Centra Acute Zorg in Nederland. Voor beleidsmakers en andere instanties die betrokken zijn bij de traumazorg is het een aanspreekpunt zaken voor de traumazorg te stroomlijnen. Alle Centra Acute Zorg worden vertegenwoordigd door een lid (of vervanger) van de Raad van Bestuur.
De beraadsgroep LNAZ is een overleg bestaande uit medische als ook organisatorisch betrokkenen en functioneert onder meer als adviesgroep naar het bestuur. Onderwerpen betreffen onder meer de onderlinge afstemming, het kwaliteitssysteem, de protocolontwikkeling, het traumaregistratiesysteem en de ontwikkeling van kenniscentra.

 

Het Landelijke Netwerk Acute Zorg kent in Nederland 11 netwerkcentra, welke gekoppeld zijn aan een ziekenhuis met een traumacentrumfunctie. Dit zijn:

– Netwerk Acute Zorg Noordwest Amsterdam  (VU Medisch Centrum)
– SpoedzorgNet AMC Amsterdam (Academisch Medisch Centrum)
– Traumacentrum Zuid West Nederland (TZWN)Rotterdam (Erasmus Medisch Centrum)
– Traumazorgnetwerk Midden Nederland (TZMN) Utrecht (UMC Utrecht)
– Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) Tilburg (St. Elisabeth ziekenhuis)
– Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) Maastricht (Maastricht UMC)
– Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) Groningen (UMC Groningen)
– Netwerk Acute Zorg Zwolle (NAZZ) (Isala klinieken)
– Netwerk Acute Zorg West (NAZW) Leiden (Leids UMC)
– Acute Zorgregio Oost (AZO) Nijmegen (Radboud UMC)
– Netwerk Acute Zorg Euregio (NAZE) (Medisch Spectrum Twente)

Documentatie

Download
Beleidsregels WTZi 2017
Acute Zorg
Download
Leidraad wijziging AZ aanbod
Acute Zorg

Contactpersoon

Cees Schenkeveld
Manager
Bureau Acute Zorg Euregio

c.schenkeveld@acutezorgeuregio.nl
053-487 2070

 • Contactpersoon ROAZ
 • Contactpersoon LNAZ
 • Grensoverschrijdende Samenwerking
 • Financien
 • Redactie 112-netwerk