Traumazorg

Keten traumazorg

Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de gehele acute zorgketen. Alle ketenpartners in de traumazorgketen van het Netwerk Acute Zorg Euregio streven naar het optimaliseren van de zorg voor de traumapatiënt. Dit betreffen huisartsen en huisartsenposten, regionale ambulancevoorzieningen (RAV), spoedeisende hulp afdelingen, afdelingen van ziekenhuizen en mobiele medische teams. Zij maken daarom afspraken over onderlinge samenwerking en bewaken de kwaliteit van de zorg op verschillende manieren.

Traumapatiënten zijn slachtoffers die ten gevolge uitwendige factoren als een verkeersongeval, een geweldsdelict of een ongeval in of rond het huis letsel hebben opgelopen. Ook patiënten met onderkoelingsverschijnselen, verdrinkingsslachtoffers en patiënten die letsel oplopen door besmettingen van chemische, biologische, radiologische of nucleaire aard vallen onder traumazorg.

Expertgroep Trauma

Traumaregistratie

Traumaregistratie
De landelijke traumaregistratie (LTR) is opgericht om de kwaliteit van de traumazorg te meten en te optimaliseren. De minister van VWS heeft elf traumacentra in Nederland aangewezen om de traumaregistratie regionaal te coördineren en uit te voeren. Voor de Euregio is dit MST, al in 2003 werd binnen MST gestart met de traumaregistratie. In de loop van de jaren is dit verder uitgebreid naar de andere ketenpartners in het netwerk. Dit zijn: Ziekenhuisgroep Twente (locatie Almelo en Hengelo), Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Medisch Spectrum Twente en de Regionale Ambulance Vervoerders (RAV): Witte Kruis Ambulancezorg en Ambulance Oost.

Organisatie in de regio
Ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor aanlevering maar ook voor de kwaliteit van de data. Voor 2014 verliep de traumaregistratie in de regio anders, de ziekenhuizen vulden gegevens in (deels losse) ziekenhuissystemen en/of (Excel)bestanden in. Controles en aanpassingen werden door registratiemedewerkers van het bureau verricht. Dit kostte meer tijd én onjuistheden werden niet aan de bron aangepast. De traumaregistratie items zijn vanaf 2014 in hun eigen ziekenhuissystemen ingebed en worden nu elk kwartaal via een beveiligde digitale postbus aan het bureau aangeleverd. Het bureau verwerkt de data en maakt de data in een online tool (Tableau) zichtbaar. De SEHs controleren de data aan de hand van deze tool (in overleg met het bureau), passen onjuistheden in hun eigen systeem aan en sturen de gecorrigeerde versie van de data opnieuw aan het bureau. Bureau Acute Zorg Euregio zorgt voor de regionale databank en jaarlijkse aanlevering van de gegevens aan de landelijke traumaregistratie.

Bevindingen
Het verbeteren van traumazorg is mogelijk wanneer er inzicht bestaat in het aantal acute ziekenhuisopnames, de patiëntenstroom, de kenmerken van deze patiënten en de uitkomsten van de verleende zorg. Vanuit de landelijke traumaregistratie worden jaarlijks rapportages uitgebracht; een landelijk overzicht en een regionaal overzicht. In het landelijk overzicht is alleen transparantie over de indicatoren zoals opgesteld door het Zorg Instituut Nederland (ZIN), verder bevat het een landelijk totaal overzicht. Het regionaal rapport bevat de bevindingen over de hele regio. Voor onze regio zijn de bevindingen per SEH zichtbaar in een online tool (Tableau), de traumachirurgen in onze regio hebben de mogelijkheid om naast de bevindingen van hun eigen SEH ook de bevindingen van de andere SEHs in de regio in te zien. Verder vindt er binnen de Expertgroep Trauma nog een verdieping op de data plaats door bepaalde subgroepen (bijvoorbeeld overleden patiënten die niet ernstig gewond waren) op patiëntniveau te bespreken.

Landelijke en Europese afstemming
Tussen de traumacentra onderling is er overeenstemming over de te registreren gegevens van traumapatiënten. Het betreft patiënten die ten gevolge van een trauma worden opgenomen (binnen 48 uur) of ten gevolge daarvan op de eerste hulp overlijden. Het gaat om de door de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie vastgestelde dataset, gebaseerd op de Major Trauma Outcome Study (MTOS Plus-dataset). Vanaf 2014 is de MTOS Plus-dataset uitgebreid met de zogenaamde Utstein variabelen om te komen tot een LTR European dataset. De recente aanpassingen zijn gedaan voor een betere vergelijking met andere Europese landen en om meer te kunnen zeggen over de uitkomst van zorg. Letsels van de patiënten worden gecodeerd volgens de Abbreviated Injury Scale (AIS-codes). Op basis van de AIS-codes wordt de Injury Severity Score (ISS) als maat voor de letselernst berekend. Een ernstig gewonde patiënt (multitrauma patiënt) heeft een ISS>15.

LTR regionaal jaarrapport 2013-2017 LTR landelijk jaarrapport 2013-2017

Landelijke indicatorentraumazorg

Indicatoren
De organisatie van de spoedzorg was al jaren punt van aandacht bij zorgorganisaties, zorgaanbieders, zorgvragers en zorgverzekeraars. Het lukte partijen echter steeds om hier overeenstemming over te krijgen. Het Zorg Instituut Nederland (ZIN) heeft in 2015 conform hun wettelijke bevoegdheid de regie overgenomen en met doorzettingsmacht voor zes spoedindicaties (AMI, CVA, heupfractuur, multitrauma, rAAA en geboortezorg) een indicatorenset vastgesteld waarmee de kwaliteit van de spoedzorg kan worden aangetoond.

Deze indicatoren en volumenormen zijn eind december 2015 gepubliceerd in het rapport “Spoed moet goed; indicatoren en normen voor zes spoedzorgindicaties”. Deze indicatorenset is inmiddels opgenomen in het register van ZIN waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens voor de ziekenhuizen wettelijk verplicht is. De indicatoren en normen uit het rapport zijn tevens opgenomen in het nieuwe Kwaliteitskader Spoedzorgketen die in januari 2018 verschenen is.

Opiniestuk spreiding multitrauma
In samenwerking met het Netwerk Acute Zorg Zwolle en het Netwerk Acute Zorg Brabant heeft Acute Zorg Euregio een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de nieuwe kwaliteitsindicator multitrauma van ZIN. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in een opiniestuk. Onderstaand kunt dit stuk, waarover in Medisch Contact (juli 2017) een samenvatting van verschenen is, volledig lezen.

Kwaliteitskader Spoedzorgketen Indicatoren en normen voor zes spoedzorgindicaties Opiniestuk kwaliteitsindicator ZIN multitrauma

Documentatie

Contactpersoon

Nancy ter Bogt
Beleidsadviseur/onderzoeker
Bureau Acute Zorg Euregio

n.terbogt@acutezorgeuregio.nl
053-487 2094

  • Contactpersoon Expertgroep Traumatologie
  • Contactpersoon (landelijke) traumaregistratie
  • Contactpersoon Gebruikersplatform Traumaregistratie
  • Wetenschappelijk Onderzoek