EG Psychiatrie

Expertgroep Acute Psychiatrie

De expertgroep acute psychiatrie draagt bij aan de regionaal coördinatie van allerlei zaken die nodig zijn om de acute psychiatrische zorg in de regio goed te laten verlopen, tijdig knelpunten te analyseren en hierop beleid te maken.  De doelstelling is om bij te dragen aan tijdige en kwalitatief goede acuut psychiatrische hulpverlening voor iedereen die dit nodig heeft.

De acute psychiatrie-keten is de laatste jaren volop in beweging en vraagt om verbeteringen en integratie van het bestaande aanbod. De rapportages van het aanjaagteam verwarde personen, het SiRM-rapport over knelpunten en verbetervoorstellen in de keten van de acute GGZ, alsmede de daaropvolgende totstandkoming van de Generieke Module Acute Psychiatrie zijn voorbeelden van initiatieven die erop gericht zijn grip te krijgen op het toenemende aantal personen met verward gedrag en de integrale zorg en multidisciplinaire aanpak die vanuit verschillende maatschappelijke actoren voor deze personen nodig is. Binnen de expertgroep worden van het landelijke beleidsstukken vertaald naar regionale invulling, waarbij naast de GGZ- crisisdiensten ook de ziekenhuispsychiatrie betrokken worden.  Zo zal de expertgroep bijdragen aan de regionale implementatie van de Generieke Module, die zich richt op de organisatie van hulpverlening voor personen in een crisissituatie, waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis (inclusief verslavingsproblematiek) hebben. Het is van belang dat de acuut psychiatrische keten vanaf het eerste contact met een verwijzer vloeiend functioneert, niet onnodig stigmatiseert of traumatiseert, en aansluit bij de zorgbehoefte van de persoon in crisis en zijn naasten.

Binnen de expertgroep is  een regionaal overzicht gemaakt van alle samenwerkingsafspraken betreffende acute psychiatrie die tussen de ketenpartners zijn vastgesteld, zodat inzichtelijk wordt waar lacunes zijn en als input om van elkaar te leren.

De samenwerking met de politie en verslavingszorg hebben inmiddels geresulteerd tot vaste deelname in de expertgroep Acute psychiatrie. Knelpunten binnen de keten kunnen zo effectiever aangepakt worden. Voor de multidisciplinaire aanpak is  afstemming met het sociale domein /gemeenten een aandachtspunt.

Leden van de Expertgroep Acute Psychiatrie

Iris Meijerink (voorzitter)
Crisisdienst Mediant
Mediant

Jacqueline Noltes
Directeur
Spoedzorg Huisartsen Twente

Molla Ali Bozdag
Psychiater
MST

Guido Ruijgrok
Psychiater
Dimence

Henk Mondeel
Teammanager
Ambulance Oost

Gerard Bresser
Portefeuillehouder Sociaal Domein
Politie Twente

Willem Snelleman
Manager Behandelzaken Circuit Acute Zorg
Mediant

Inge Westerhoff
Teamleider Bedrijfsvoering IHT
Dimence

Johan Keijzer
Manager Ambulancezorg
Ambulance Oost

Colette Omta
Manager Crisisopname
Tactus

Sven Derkx
Verpleegkundig Specialist
Ambulance Oost

Patrick Heuvelman
Lid Medisch Management
Witte Kruis

Sanneke van den Brink
SEH-arts
MST

Wilko Jaket
Psychiater
ZGT

Manon Bruens
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

Agendaleden

Karin Freriks
Manager
GGNet

Martina Evers
Forensisch arts
GGD

Monica van der Veen
Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling
Gemeente Enschede

Fabiënne Kempen
Manager
Huisartsenpost Oost-Achterhoek

Contactpersoon

Manon Bruens
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

m.bruens@acutezorgeuregio.nl
053-487 7138

  • Contactpersoon netwerkfunctie
  • Contactpersoon MMT
  • Contactpersoon regionaal acute zorg dossier
  • Contactpersoon Expertgroepen Acute Psychiatrie