kenniscentrum

Kenniscentrum

Eén van de wettelijke taken van het Netwerk Acute Zorg Euregio is de kenniscentrumfunctie op het gebied van de acute zorg. De kenniscentrumactiviteiten van Bureau Acute Zorg Euregio vertalen zich enerzijds in opleidingen en scholingen binnen de acute zorg. De scholingen worden alle in nauwe samenwerking en afstemming met de ketenpartners ontwikkeld en uitgevoerd. Anderzijds worden onderzoeksprojecten gerelateerd aan acute- of opgeschaalde zorg opgezet en uitgevoerd. Om goed onderzoek te kunnen doen in de acute (trauma) zorg zijn betrouwbare gegevens over aard, omvang en gevolgen van een ongevalletsel of acute aandoening (zorgvraag), evenals informatie over de daarvoor verleende zorg (zorgaanbod) noodzakelijk. Deze gegevens worden bijvoorbeeld verzameld vanuit de registratiesystemen van de zorgverleners (zoals huisartsenpost, ambulancedienst of ziekenhuis) en de regionale traumaregistratie. Bij onderzoeksprojecten wordt samengewerkt met de ketenpartners, andere acute zorg netwerken, Saxion Hogescholen en de Universiteit Twente.

Scholingsdata Documentatie

Scholingen & Trainingen

Acute Zorg Euregio organiseert en faciliteert de volgende scholingen:

 • Regionale Trauma Training
 • Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen
 • Scholing Duits voor Nederlandse zorgprofessionals
 • Traumaoverleg Euregio
 • Scholing voor doktersassistentes
 • Themabijeenkomsten
 • Trainingen en opleidingen op gebied van opgeschaalde acute zorg

Tijdens de scholingsbijeenkomsten kunnen er foto’s gemaakt worden. De foto’s worden door Acute Zorg Euregio gebruikt voor publicaties op de website of op social media kanalen. Als je hiertegen bezwaar hebt, neem dan contact op voorafgaand aan de scholing, of laat dit aan het begin van de scholing weten aan de dagcoördinator.

Door je aan te melden voor een van onze cursussen of scholingen via deze website ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens voor de daarvoor bestemde doeleinden.

Algemene voorwaarden

Regionale Trauma Training RTT

Netwerk Acute Zorg Euregio organiseert vanaf 2005 deze eendaagse
herhalingstrainingen in de eigen regio: de Regionale Trauma Training (RTT).
Sinds 2014 worden de RTT trainingen ook voor de ziekenhuizen van Netwerk Acute Zorg Zwolle in hun regio gegeven.
De eendaagse training wordt minimaal 8 keer per jaar georganiseerd in Zwolle en Enschede, onder verantwoordelijkheid van Acute Zorg Euregio.
Instructeurs zijn SEH-verpleegkundigen van ziekenhuizen uit beide regio’s.

De data voor de RTT in 2019:

Enschede: 15 januari, 12 maart (VOL), 10 september
Zwolle: 12 februari, 9 april, 8 oktober (VOL), 26 november (VOL)

Programma Aanmelden

Regionale Trauma Training - Verpleegkundig Vervolg Onderwijs RTT-VVO

Medio 2018 is Acute Zorg Euregio –in samenwerking met CIVO zorgopleiders- gestart met de scholing RTT-VVO, hetgeen staat voor Regionale Trauma Training – Verpleegkundige Vervolg Opleiding.

Dit is een tweedaagse ABCDE-training, conform RTT-concept en bedoeld voor SEH-verpleegkundigen in opleiding.

Deze 2-daagse wordt voorafgegaan door een e-learning van Expertcollege (conform ATLS) en daarmee goed aansluit bij de methodiek die door artsen gehanteerd wordt.  De e-learning dient afgerond te zijn om deel te kunnen nemen aan de RTT-VVO.

De RTT-VVO is een dynamische en interactieve scholing, waar korte theorieblokken worden opgevolgd door scenariotraining. De theorieblokken worden verzorgd door een SEH-arts, voor de praktijkblokken worden de RTT-instructeurs ingezet.

De scholing wordt in de regio gegeven door regionale RTT-instructeurs, met jarenlange ervaring als instructeur.

De tweede dag wordt afgesloten met een praktijk- en een theorietoets.

Deze tweedaagse training wordt in 2019 gegeven op

2 en 3 juli
17 en 18 december

 

Programma Aanmelden

Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen

De driedaagse Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen wordt twee keer per jaar georganiseerd (voor- en najaar) onder verantwoordelijkheid van Acute Zorg Euregio.
De deelnemers verwerven kennis en inzicht van de gehele keten van zorg voor (multi)trauma patiënten van ongeval tot en met revalidatie.

De data voor de STV in 2019

20, 21 en 22 mei 2019 (VOL)

& 18, 19 en 20 november 2019

Programma Aanmelden

Scholing Duits voor Nederlandse zorgprofessionals

De scholing is bedoeld voor medisch en paramedisch vakinhoudelijke professionals,
beleidsmedewerkers, managers en bestuurders die betrokken zijn bij de acute zorg.
Deelnemers verwerven voldoende kennis, zowel voor zorgprofessionals als voor beleidsmedewerkers en management om hun werkzaamheden op een dusdanige wijze uit te kunnen oefenen dat de Duitse taal geen belemmering mag zijn.

20-uurs training voorjaar 2019

Informatie Aanmelden

Traumaoverleg Euregio

Het Traumaoverleg Euregio was en is een initiatief van Acute Zorg Euregio en is een periodieke bijeenkomst in de (Eu)regio Twente en Oost-Achterhoek. Het Traumaoverleg Euregio wordt vier keer per jaar alternerend georganiseerd door de participerende ziekenhuizen in het traumanetwerk van Acute Zorg Euregio.
Het traumaoverleg Euregio is bedoeld om alle betrokken professionals inzicht te geven in de geleverde traumazorg.

Laatste bijeenkomst 2018: 12 december
Data 2019: 6 maart, 5 juni, 4 september, 11 december.
Het Traumaoverleg Euregio 2019 vindt plaats bij Van der Valk te Enschede.

Programma Aanmelden 2019

Scholing Spoed of geen Spoed voor doktersassistentes

In samenwerking met WDH organiseert Acute Zorg Euregio nascholingen voor doktersassistenten uit de dagpraktijken in de regio Twente en Oost-Achterhoek met als doelstelling het vroegtijdig herkennen in de eerste lijn van signalen die duiden op een beroerte, een hartinfarct of sepsis.

Scholingsdata Spoed of geen Spoed in 2018

22 januari, (VOL)
5 februari 2018 (VOL)
Locatie: ROC Twente, Hengelo
Tijd: 17.30-21.00 uur

 

Programma Aanmelden

Themabijeenkomsten / Casuïstiekbespreking

Acute Zorg Euregio zal in ook in 2019 een aantal themabijeenkomsten organiseren waarin de bespreking van een casuïstiek centraal staat.

Op woensdag 19 juni vindt een themabijeenkomst Acute psychiatrie plaats.

in het najaar van 2019 wordt een themabijeenkomst Fluxus georganiseerd.

 

Crisis!!!! Wat zou jij doen?

Themabijeenkomst acute psychiatrie
Wanneer: woensdag 19 juni 2019, 17-21 uur
Waar: Helmertheater, Enschede
Voor wie: (zorg)professionals die te maken hebben met personen in crisissituaties
Meer informatie komt binnenkort beschikbaar op deze website.
Accreditatie wordt aangevraagd.

 

Refereren acute zorg

Acute Zorg Euregio organiseert elke zes weken een refereerbijeenkomst acute zorg. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een onderzoeksartikel met betrekking tot acute zorg kritisch bediscussieerd op onder meer methodologische aspecten, resultaten en implicaties voor de praktijk. Je kan deze bijeenkomsten ook heel goed gebruiken om input op te halen voor je eigen onderzoek of project bij de experts op het gebied van onderzoek of acute zorg praktijk. Op deze manier bevorderen we laagdrempelige uitwisseling van kennis tussen de deelnemers, die elk vanuit hun eigen achtergrond bijdragen.

Voor wie?
Iedereen die onderzoek doet in de acute zorg of daar in geïnteresseerd is, is van harte welkom. Bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (in opleiding), beleidsmedewerkers en onderzoekers in de acute zorg. Ook studenten die hun bachelor- of masteropdracht doen of promovendi binnen het gebied van de acute zorg kunnen deelnemen. Juist door een mix van verschillende deelnemers kunnen we veel van elkaar leren.

Wat wordt er van je verwacht?
Eén deelnemer bereidt een artikel voor om te bespreken, de planning hiervoor maken we in onderling overleg. Uiteraard kun je eerst een aantal keer deelnemen voor je zelf een artikel presenteert. Het artikel wordt minimaal een week van te voren rondgestuurd aan alle deelnemers. Elke deelnemer leest het artikel kritisch en schrijft evt. vragen op. Het artikel wordt in de groep gepresenteerd, het artikel ‘Improving Journal Club presentations, or, I can present that paper in under 10 minutes’ (Schwarz MD, 2007) kan hierbij als leidraad dienen.

Aspecten die niet duidelijk zijn worden besproken tijdens het refereren. Vragen kunnen gaan over de opzet van het onderzoek, methodologische aspecten, resultaten en implicaties voor de praktijk, etc. Het is de bedoeling dat er een levendige discussie ontstaat tijdens het refereren.

Coördinatie
Bureau Acute Zorg Euregio coördineert deze bijeenkomsten. Wil je een keer meekijken, actief deelnemen of een artikel presenteren? Neem dan contact op met: Manon Bruens, beleidsadviseur Acute Zorg: m.bruens@acutezorgeuregio.nl

Onderzoeksprojecten

Alleen op basis van verzamelde feiten kan het functioneren van de ketensamenwerking in de acute zorg inzichtelijk worden gemaakt en beoordeeld. Toegepast onderzoek in de acute zorgketen draagt hieraan bij. Op basis van knelpunten in de acute zorgketen, die bijvoorbeeld zijn gesignaleerd in de expertgroepen of op basis van eerder onderzoeken, worden nieuwe toegepaste onderzoeken opgezet. Omdat kennis van de inhoud essentieel is, worden de onderzoek in samenwerking met professionals uit de acute zorgketen gedaan. Met de resultaten uit het onderzoek, dragen we bij aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met een acute zorgvraag. Veel van de onderzoeken die wij doen, doen we eveneens in samenwerking met de Universiteit Twente. Geregeld zoeken wij hiervoor studenten die hun afstudeeronderzoek bij ons willen doen. Indien je belangstelling hebt om een onderzoeks- afstudeeropdracht te doen bij Acute Zorg Euregio, of je hebt zelf een idee voor een onderzoeksopdracht, kun je contact opnemen met info@acutezorgeuregio.nl

 

Lopende onderzoeksprojecten

 • Triage tijdens grootschalige incidenten

Om onze ketenpartners voor te bereiden op grootschalige incidenten vinden er regelmatig oefeningen plaats. Uit deze oefeningen is gebleken dat het lastig is om een goede inschatting te maken van de ernst van de verwondingen van slachtoffers (triage). Onderzocht wordt of het mogelijk is om te bepalen waardoor deze verkeerde inschatting gemaakt wordt (bijvoorbeeld door naar kenmerken van de slachtoffers te kijken). Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nancy ter Bogt, n.terbogt@acutezorgeuregio.nl

 • Validatie en optimalisatie simulatiemodel Spoedpost Enschede

Bepalen van het effect van integratie van de huisartsenpost met de spoedeisende hulp door middel van een discrete-event simulatiemodel, waarbij gekeken wordt naar het effect voor beide organisaties en de gevolgen voor patiënten. Daarnaast wordt gekeken met behulp van dit model naar mogelijke verbeterpunten (optimalisatiemogelijkheden). Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Manon Bruens, m.bruens@acutezorgeuregio.nl

 

Overzicht afgeronde onderzoeken en publicaties

Contactpersoon Onderzoek

Nancy ter Bogt
Beleidsadviseur/onderzoeker
Bureau Acute Zorg Euregio

n.terbogt@acutezorgeuregio.nl
053-487 2094

 • Contactpersoon Expertgroep Traumatologie
 • Contactpersoon (landelijke) traumaregistratie
 • Contactpersoon Gebruikersplatform Traumaregistratie
 • Wetenschappelijk Onderzoek

Contactpersoon Scholingen & Trainingen

Annelies Holsink-Visser
Secretarieel medewerker Kenniscentrum
Bureau Acute Zorg Euregio

a.b.holsink@acutezorgeuregio.nl
053-487 2518

 • Secretarieel ondersteunende werkzaamheden Kenniscentrum/ Scholingen & Trainingen
 • Contactpersoon Scholingen & Trainingen