OTO

Crisisbeheersing & OTO

In geval van een crisis of ramp is een goed georganiseerde en effectieve crisisorganisatie van groot belang. Deze organisatie moet in staat zijn om de negatieve effecten van een crisis of ramp zo snel mogelijk weg te nemen of te beperken en zal in sommige gevallen voor langere tijd operationeel moeten zijn. Sinds 2008 zijn door VWS structureel gelden beschikbaar gesteld voor de voorbereiding op rampen en crises voor de Acute Zorg netwerken in Nederland. De voorbereiding op rampen en crises wordt o.a. uitgevoerd middels opleiden, trainen en oefenen (OTO) in nauwe samenwerking met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en omliggende netwerken acute zorg.

Expertgroep Crisisbeheersing & OTO Expertgroep Cybercrisis

Netcentrisch Werken

Netcentrisch Werken is een werkwijze waarbij er door alle betrokken partijen zo snel mogelijk informatie wordt gedeeld. De informatie die gedeeld wordt, wordt continue samengevat en vormt zo een actueel situatiebeeld. Hierdoor beschikken alle betrokken partijen over hetzelfde situatiebeeld en kunnen er sneller concrete besluiten worden genomen tijdens incidenten, rampen en crises.

Een tool om netcentrisch werken te ondersteunen is het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). In deze tool wordt online informatie uitgewisseld waardoor iedereen in de crisisorganisatie zicht heeft op het situatiebeeld. LCMS werd in eerste instantie alleen gebruikt door de multidisciplinaire crisisorganisatie, sinds 2015 is er ook LCMS-gz. Deze tool wordt gebruikt door onder andere huisartsenposten, ambulancediensten, GGD en ziekenhuizen.

Elke ketenpartner beschikt over een Informatiecoördinator, een zogenaamde ICo. Deze ICo deelt de informatie uit de eigen organisatie in LCMS-gz. Het Hoofd Informatie van de GHOR vormt op basis van de gedeelde informatie een actueel situatiebeeld en koppelt dit afhankelijk van de aard van het incident terug naar het LCMS dat multidisciplinair actief is.

Klik op de illustratie om te zien wat Netcentrisch Werken is.

Crisiscommunicatie

Jouw organisatie voorbereiden op crisiscommunicatie, maar hoe?
Uit onderzoeken, oefeningen en daadwerkelijke crisissituaties blijkt steeds weer dat goede communicatie een succesfactor is tijdens een crisis. Het behouden van vertrouwen in de organisatie is een van de belangrijkste factoren tijdens een crisis. Niet alleen communicatiemedewerkers hebben hierin een belangrijke rol, ook bestuurders hebben een belangrijke rol als boegbeeld.

Het project crisiscommunicatie is een gezamenlijk project van Netwerk Acute Zorg Zwolle en Acute Zorg Euregio. Communicatiemedewerkers worden getraind en geoefend op de methode en de rollen uit het crisiscommunicatieplan. Voor bestuurders worden er mediatrainingen, dilemmasessies en oefeningen georganiseerd.

Kijk in de agenda voor een actueel overzicht van activiteiten:

Agenda

Integraal Crisisplan

Om op een toegankelijke en eenduidige manier te reageren op verschillende crisissituaties binnen de zorgsector is het project Integraal Crisisplan gestart. Bij het Integraal Crisisplan wordt uitgegaan van een zogenaamde all hazard benadering. Het Integraal Crisisplan vervangt niet alle bestaande plannen zoals bijvoorbeeld bedrijfsnoodplannen of rampenopvang-plannen maar verbindt alle bestaande procedures en plannen. Op deze manier wordt een goede basis gelegd om bij elke crisis goed voorbereid te zijn op ‘het bekend’ en de aandacht te richten op de specifieke nieuwe en unieke elementen aan de crisis; ‘het bijzondere’. In het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is het Integraal Crisisplan als prestatie indicator opgenomen.

Samenhangende visie op crisismanagement
in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan: op welke uitdagingen moet dit plan een antwoord bieden? Wat is het Integraal Crisisplan wel en wat is het niet?

Bouwstenen Integraal Crisisplan voor de zorgsector
is ontwikkeld om, vanuit bovenstaande visie, bestaande crisisplannen aan te vullen of aan te scherpen. De bouwstenen kunnen ook in samenhang worden benut als richtinggevend kader voor een nieuw op te stellen crisisplan.

De Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector faciliteert zorginstellingen in het toepassen van deze bouwstenen en de belangrijke inzichten een plek te geven in het opleiden, trainen en oefenen (OTO).

Download
Samenhangende visie op crisismanagement
OTO
Download
Bouwstenen Integraal Crisisplan
OTO
Download
Implementatie en OTO-wijzer Integraal Crisisplan
OTO

CBRN

Acute Zorg Euregio heeft in samenwerking met Netwerk Acute Zorg regio Zwolle regionaal het project CBRN opgestart om de opvang van CBRN-patiënten te verbeteren. CBRN staat voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair.

De insteek van het regionale CBRN-project is gebaseerd op een all-hazard-approach, gebaseerd op de CSCATTT methode. De basisgedachte hierbij is dat een instelling en elke CBRN-situatie kan terugvallen op een generieke benadering. Hierdoor is een instelling voorbereid op ‘het bekende’ en kan de aandacht worden gericht op de specifieke nieuwe en unieke elementen van de betreffende CBRN-situatie; ‘het bijzondere’.

Met de all-hazard-approach als basisgedachte lag de projectmatige focus de afgelopen jaren in eerste instantie op de spoedeisende hulp afdelingen (SEH) van ziekenhuizen. Daarna is aansluiting gezocht met de ambulancediensten en GGD.

Voor de all-hazard benadering zijn drie handreikingen (C, B en R&N) ontwikkeld. De handreikingen zijn ontwikkeld door deskundigen binnen het betreffende CBRN vakgebied in opdracht van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) van beide netwerken acute zorg.

Download
Handreiking Chemisch
OTO
Download
Handreiking Biologisch
OTO
Download
Handreiking Radiologisch & Nucleair
OTO

Documentatie

Download
Beleidskader Crisisbeheersing & OTO 2.0
OTO
Download
Kwaliteitskader Crisisbeheersing & OTO 2.0
OTO
Download
Meerjaren OTO-beleidsplan 2016 – 2018
OTO

Contactpersoon

Joost Hofhuis
Beleidsadviseur Crisisbeheersing & OTO
Bureau Acute Zorg Euregio

j.hofhuis@acutezorgeuregio.nl
053-487 3061

  • Contactpersoon Crisisbeheersing & OTO (stategisch)
  • Dossiers: Integraal Crisisplan, CBRN, Landelijk Platform Crisisbeheersing en OTO, Expertgroep \crisisbeheersing en OTO, OTO-steunpunt

Contactpersoon

Robin Schär
Medewerker Crisisbeheersing en OTO
Bureau Acute Zorg Euregio

r.schaer@acutezorgeuregio.nl
053- 487 7140

  • Dossiers: Aantoonbaar Voorbereid, ETS, Netcentrisch Werken, Grensoverschrijdende samenwerking, Cybercrisis, Terrorismegevolgenbestrijding