EG ACS

Expertgroep Acuut Coronair Syndroom (ACS)

Het acuut myocardinfarct valt samen met instabiele angina pectoris onder de naam acuut coronair syndroom (ACS). Het is van groot belang dat de juiste behandeling van een ACS zo snel mogelijk plaatsvindt om schade aan hartspier te beperken en overlijden te voorkomen (TIME=MUSCLE).  Goede logistiek, een interdisciplinaire aanpak en goede regionale afstemming in de keten zijn daarom cruciaal. Het verminderen van de (pre)hospitale vertraging leidt tot betere patiëntuitkomsten

In 2012 heeft de expertgroep in samenwerking met de Universiteit Twente de Myocard Infarc Keten in kaart gebracht, om inzicht te krijgen in het gebruik en functioneren van de acute zorgketen binnen het Netwerk Acute Zorg Euregio. Het resultaat van deze MICK-studie (rapport en factsheet) is eind 2013 opgeleverd en gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

De expertgroep heeft n.a.v. de MICK-studie aangegeven geïnteresseerd te zijn in achterliggende redenen voor een lange doorstroomtijd/patient delay en de patiëntkeuzes voor een bepaalde keteningang. Het overgrote deel van de patiënten neemt het eerst contact op met de huisarts of huisartsenpost (HAP). De doorstroomtijd via deze keteningang blijkt langer dan de overige ingangen te zijn – dit kan te maken hebben met o.a. een minder typische klachtenbeeld.

De regio heeft in 2015-2016 meegedaan aan NVVC-connect met als doel het verbeteren van de zorg voor patiënten met een ACS Uitgangspunt daarbij is een sterke en goed samenwerkende keten: van huisarts en ambulance tot en met dottercentrum en revalidatie.

Doelstellingen van de regionale NVVC connect  waren o.a. inzicht krijgen in de patiëntervaring van de ACS keten en Verbeteren van herkenning Myocard Infarct (en CVA) bij huisartsen en doktersassistenten. Lees hier de evaluatie van het project.

Omdat de huisartsenzorg vaak als keteningang wordt gekozen is vroegherkenning in de eerste lijn belangrijk. In het najaar van 2016 en 2017 zijn op initiatief van de expertgroep scholingsbijeenkomsten “spoed en geen spoed’ voor doktersassistenten georganiseerd gericht op vroegtijdige herkenning van spoed o.a. CVA, Myocard infarct en Sepsis.  De expertgroep vindt het belangrijk dat er continu geschoold blijft worden.

Leden van de Expertgroep Acuut coronair syndroom (ACS)

Gert van Houwelingen (voorzitter)
Cardioloog
MST

Sjaak Hulshof
Manager Acute Zorg
SKB

Janke Snel
Directeur
CHPA

Martin Leferink
Teamhoofd SEH
ZGT

Tijs Klaassen
Teammanager
Ambulance Oost

Jacqueline Noltes
Directeur
Spoedzorg Huisartsen Twente

Peter Marinus
Voorzitter Kwaliteitscommissie Huisartsen Twente
LHV Twente

Sanneke van den Brink
SEH arts
MST

Saskia Bokhoven
Teamhoofd Cardiologie
ZGT

Sjoerd Velsing
Vertegenwoordiger
Harteraad

Joost Kruik
Cardioloog
ZGT

Cindy Brussé
SEH arts - Medisch Manager SEH
SKB

Geert Hengstman
Verpleegkundig Specialist
Ambulance Oost

Willem Marsman
Teamhoofd EHH/CCU
MST

Patrick Heuvelman
Lid Medisch Management
Witte Kruis

Anne Roos
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

Agendaleden

Monique Poessé
Teamhoofd SEH
MST

Fabiënne Kempen
Manager
Huisartsenpost Oost-Achterhoek

Documentatie

Download
Factsheet MICK studie
Acute Zorg
Download
NVVC Connect regio Twente en Oost Achterhoek
Acute Zorg

Contactpersoon

Anne Roos
Beleidsadviseur Acute Zorg
Bureau Acute Zorg Euregio

a.roos@acutezorgeuregio.nl
053-4872093

  • Contactpersoon Expertgroepen CVA, ACS, rAAA, Sepsis, Acute Verloskunde