Onderzoek

Onderzoeksprojecten, gerelateerd aan acute- of opgeschaalde zorg, worden binnen Bureau Acute Zorg Euregio opgezet en uitgevoerd. Alleen op basis van verzamelde feiten kan het functioneren van de ketensamenwerking in de acute zorg inzichtelijk worden gemaakt en beoordeeld. Toegepast onderzoek in de acute zorgketen draagt hieraan bij. Op basis van knelpunten in de acute zorgketen die bijvoorbeeld zijn gesignaleerd in de expertgroepen of op basis van eerdere onderzoeken, worden nieuwe toegepaste onderzoeken opgezet.  Om goed onderzoek te kunnen doen in de acute (trauma)zorg, zijn betrouwbare gegevens over aard, omvang en gevolgen van de ongevalsletsel of acute aandoening (zorgvraag), evenals informatie over de daarvoor verleende zorg (zorgaanbod) noodzakelijk. Deze gegevens worden bijvoorbeeld verzameld vanuit de registratiesystemen van de zorgverleners (zoals huisartsenpost, ambulancedienst of ziekenhuis) en de regionale traumaregistratie. Omdat kennis van de inhoud essentieel is, worden de onderzoeken in samenwerking met professionals uit de acute zorgketen gedaan. Met de resultaten uit het onderzoek, dragen we bij aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met een acute zorgvraag.

Veel van de onderzoeken die wij doen, doen we eveneens in samenwerking met de Universiteit Twente en/of met Saxion Hogescholen. Geregeld zoeken wij hiervoor studenten die een afstudeeronderzoek bij ons willen doen. Indien je belangstelling hebt om een onderzoeks- of afstudeeropdracht te doen bij Acute Zorg Euregio, of je hebt zelf een idee voor een onderzoeksopdracht, kun je contact opnemen met info@acutezorgeuregio.nl.

Lopende onderzoeksprojecten

 • Voorspellen van drukte op de SEH/HAP in de Oost-Achterhoek

Op basis van historische data van de SEH en HAP wordt onderzocht of het mogelijk is om een ‘early warning system’ te ontwikkelen voor drukte in de acute zorg.  De data van SEH en HAP wordt hiervoor uitgebreid met externe data (bijvoorbeeld weerdata, evenementen, vakantiedagen etc). Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Manon Bruens, m.bruens@acutezorgeuregio.nl.

 • Patiëntvoorkeur: Dichterbij in een Duits ziekenhuis of verder weg in een Nederlands ziekenhuis?

Bij een acute zorgvraag wordt een patiënt in principe naar het dichtstbijzijnde Nederlandse ziekenhuis gebracht met de juiste faciliteiten voor de zorgvraag van de patiënt. Omdat de Euregio (Twente en Oost-Achterhoek) aan de Duitse grens ligt, is het een mogelijkheid, om ook in Duitsland naar een opnameplek in een ziekenhuis te zoeken. De kans is groot dat dit dan dichterbij de woonplaats van de patiënt is. We weten echter niet wat patiënten van deze mogelijkheid vinden. Het doel van deze opdracht is vast te stellen of patiënten met een acute zorgvraag liever dichtbij in Duitsland opgenomen worden of verder weg in een Nederlands ziekenhuis. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Elisa Boekhorst, e.boekhorst@acutezorgeuregio.nl.

 • Crisiscommunicatie

Om de ketenpartners van Netwerk Acute Zorg Euregio voor te bereiden op rampen en crises vond de ketenoefening Matroesjka (2018) plaats. Een van de oefenthema’s tijdens de oefening was de crisiscommunicatie. Mede op basis van de evaluatie is hieruit een onderzoek ontstaan. Onderzocht wordt op welke wijze er tussen de ketenpartners van het Netwerk Acute Zorg Euregio kan worden samengewerkt op het gebied van crisiscommunicatie tijdens een ramp of crisis en in hoeverre dit de crisiscommunicatie kan verbeteren. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Robin Schär, r.schär@acutezorgeuregio.nl of met Joost Hofhuis, j.hofhuis@acutezorgeuregio.nl.

Afgeronde onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten 2018

 • Crisisbeheersing binnen het cyberdomein in de acute zorgketen

Organisaties binnen het acute zorgnetwerk in de Euregio zijn voorbereid op allerlei soorten rampen en crises. Mede vanwege het stijgende aantal cyberaanvallen in de zorgsector is onderzocht in hoeverre de ketenpartners van Acute Zorg Euregio voorbereid zijn op een cybercrisis. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Robin Schär, r.schär@acutezorgeuregio.nl of met Joost Hofhuis, j.hofhuis@acutezorgeuregio.nl.

 • Terrorismegevolgbestrijding in de witte kolom

De afgelopen jaren is West-Europa meermaals doelwit geweest van een terroristische aanslag. Een terroristische aanslag kan overal plaatsvinden, ook in de Euregio. Het is namelijk onvoorspelbaar en verschilt in een groot aantal opzichten van de dagelijkse activiteiten die de witte kolom uitvoert. Onderzocht is in hoeverre de witte kolom daadwerkelijk voorbereid is op een terroristische aanslag. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Joost Hofhuis, j.hofhuis@acutezorgeuregio.nl.

 • Triage tijdens grootschalige incidenten

Om onze ketenpartners voor te bereiden op grootschalige incidenten vinden er regelmatig oefeningen plaats. Uit deze oefeningen is gebleken dat het lastig is om een goede inschatting te maken van de ernst van de verwondingen van slachtoffers (triage). Onderzocht wordt of het mogelijk is om te bepalen waardoor deze verkeerde inschatting gemaakt wordt (bijvoorbeeld door naar kenmerken van de slachtoffers te kijken). Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nancy ter Bogt, n.terbogt@acutezorgeuregio.nl.

 • Validatie en optimalisatie simulatiemodel Spoedpost Enschede

Bepalen van het effect van integratie van de huisartsenpost met de spoedeisende hulp door middel van een discrete-event simulatiemodel, waarbij gekeken wordt naar het effect voor beide organisaties en de gevolgen voor patiënten. Daarnaast wordt gekeken met behulp van dit model naar mogelijke verbeterpunten (optimalisatiemogelijkheden). Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Manon Bruens, m.bruens@acutezorgeuregio.nl.

 

Samenvatting simulatiemodel Spoedpost Enschede Overzicht afgeronde onderzoeken en publicaties

Refereren

Acute Zorg Euregio organiseert elke zes weken een refereerbijeenkomst acute zorg. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een onderzoeksartikel met betrekking tot acute zorg kritisch bediscussieerd op onder meer methodologische aspecten, resultaten en implicaties voor de praktijk. Je kan deze bijeenkomsten ook heel goed gebruiken om input op te halen voor je eigen onderzoek of project bij de experts op het gebied van onderzoek of acute zorg praktijk. Op deze manier bevorderen we laagdrempelige uitwisseling van kennis tussen de deelnemers, die elk vanuit hun eigen achtergrond bijdragen.

Voor wie?
Iedereen die onderzoek doet in de acute zorg of daar in geïnteresseerd is, is van harte welkom. Bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (in opleiding), beleidsmedewerkers en onderzoekers in de acute zorg. Ook studenten die hun bachelor- of masteropdracht doen of promovendi binnen het gebied van de acute zorg kunnen deelnemen. Juist door een mix van verschillende deelnemers kunnen we veel van elkaar leren.

Wat wordt er van je verwacht?
Eén deelnemer bereidt een artikel voor om te bespreken, de planning hiervoor maken we in onderling overleg. Uiteraard kun je eerst een aantal keer deelnemen voor je zelf een artikel presenteert. Het artikel wordt minimaal een week van te voren rondgestuurd aan alle deelnemers. Elke deelnemer leest het artikel kritisch en schrijft evt. vragen op. Het artikel wordt in de groep gepresenteerd, het artikel ‘Improving Journal Club presentations, or, I can present that paper in under 10 minutes’ (Schwarz MD, 2007) kan hierbij als leidraad dienen.

Aspecten die niet duidelijk zijn worden besproken tijdens het refereren. Vragen kunnen gaan over de opzet van het onderzoek, methodologische aspecten, resultaten en implicaties voor de praktijk, etc. Het is de bedoeling dat er een levendige discussie ontstaat tijdens het refereren.

Coördinatie
Bureau Acute Zorg Euregio coördineert deze bijeenkomsten. Wil je een keer meekijken, actief deelnemen of een artikel presenteren? Neem dan contact op met Nancy ter Bogt, beleidsadviseur Traumazorg/onderzoeker: n.terbogt@acutezorgeuregio.nl of met  Manon Bruens, beleidsadviseur Acute Zorg: m.bruens@acutezorgeuregio.nl

 

Contactpersoon Onderzoek

Nancy ter Bogt
Beleidsadviseur/onderzoeker
Bureau Acute Zorg Euregio

n.terbogt@acutezorgeuregio.nl
053-487 2094

 • Contactpersoon Expertgroep Traumatologie
 • Contactpersoon (landelijke) traumaregistratie
 • Contactpersoon Gebruikersplatform Traumaregistratie
 • Wetenschappelijk Onderzoek