ROAZ

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ); netwerk in de acute zorg

De aanbieders van acute zorg die betrokken zijn bij de acute zorgketen (ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten, ambulancediensten, GGD, verloskundigen, GGZ en veiligheidsregio) nemen deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), om in regionaal verband betere samenwerking binnen de acute zorg, in reguliere en opgeschaalde situaties, te bewerkstelligen en te waarborgen. 

Het bestuurlijk ROAZ komt vier keer per jaar samen om te vergaderen, hetzelfde geldt voor de ROAZ-agendacommissie.

Strategische Agenda

Om in te kunnen spelen op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de acute zorg, is eind 2012 de Strategische Agenda (2013-2017) opgesteld voor Netwerk Acute Zorg Euregio.

De vraagstelling bij het opstellen van de strategische agenda was tweeledig:
-    Hoe komen we in 5 jaar tot een toekomstbestendig en adequaat toegerust ROAZ Euregio?
-    Hoe kan het bureau Acute Zorg Euregio in 2013 (optimaal) effectief functioneren? 

Wettelijke taken

Op grond van de beleidsregels ex artikel 4 WTZi  heeft het ROAZ een aantal wettelijke taken:

Borging spreiding en bereikbaarheid acute zorg

“Basisziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, de crisisfunctie in GGZ-instellingen, regionale ambulancevoorzieningen en huisartsenposten nemen op een constructieve manier deel aan het op initiatief van het traumacentrum georganiseerde regionale overleg acute zorgketen. De in dat overleg gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen. 
De instelling legt in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop de instelling invulling heeft gegeven aan de in het overleg gemaakte afspraken. De afspraken in het regionale overleg acute zorgketen moeten ertoe leiden dat deelnemers aan het overleg alleen (tijdelijk) kunnen stoppen met functies op een bepaalde locatie als de 45 minuten norm om een SEH afdeling van een basisziekenhuis te bereiken, niet in gevaar komt. 
Ten aanzien van de spreiding van zorgvoorzieningen zijn de betrokken regionale partijen (..) zelf verantwoordelijk voor de variatie, differentiatie en invulling”. 

Voorbereiding op opgeschaalde hulpverlening

“Basisziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en academische ziekenhuizen bereiden zich in samenwerking met andere zorgverleners en diensten uit de acute ketenzorg voor op inzet in opgeschaalde situaties. Hiervoor dient de zorginstelling over een Rampen Opvang Plan te beschikken (…). De gemaakte afspraken zullen worden opgenomen in een regionaal crisisplan, dat door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld”. 

Preambule

Daarnaast wordt in een preambule van VWS een nadere procesbeschrijving gegeven van het ROAZ. Op basis daarvan kan de volgende samenvatting van de formele taken van het ROAZ worden gemaakt (zoals opgenomen in de Strategische Agenda van Netwerk Acute Zorg Euregio):
-    Afstemming van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg; 
-    Het in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio;
     o    Wie levert welke zorg?
     o    Inzicht in behandelcapaciteit van elke zorgaanbieder;
     o    Welke impliciete en expliciete afspraken zijn aanwezig voor aansluiting acute zorg;
-    Inzicht verkrijgen in en het oplossen van witte vlekken in het zorgaanbod c.q. de bereikbaarheid;
-    Voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. 

Kenniscentrum functie

Op basis van de Beleidsvisie Traumazorg hebben de ziekenhuizen met een traumacentrum functie een kenniscentrumfunctie:
“De traumacentra moeten zich gezamenlijk ontwikkelen tot de kenniscentra op het gebied van
traumatologie. Belangrijk is dan ook vergaren en verspreiden van kennis en kunde. Hiervan
maken de zorgontwikkeling, de training en opleiding van beroepsbeoefenaren deel uit”.

Expertgroepen

Naast de, in bovenstaande organogram opgenomen expertgroepen, zijn we in 2016, in het kader van de kwaliteitskader spoedzorgketen, gestart met de expertgroepen Sepsis en rAAA.

ROAZ-Vergaderdata 2018:

BESTUURLIJK ROAZ:

  • Woensdag 21 februari
  • Woensdag 30 mei
  • Woensdag 5 september
  • Woensdag 28 november

Deze bijeenkomsten starten om 16.30 uur

ROAZ-AGENDACOMMISSIE:

  • Dinsdag 3 april
  • Dinsdag 2 oktober
  • Dinsdag 18 december

 Starttijd van deze bijeenkomsten staat nog niet vast