OTO-steunpunt

OTO-steunpunt

Het OTO-steunpunt beoordeelt, adviseert en verzorgt de beleidsmatige afstemming van de OTO-jaarplannen. Dit gebeurt aan de hand van verschillende kaderstukken. Het OTO-steunpunt bestaat uit een vertegenwoordiging van Acute Zorg Euregio en GHOR Twente en GHOR-VNOG

Ieder jaar kunnen zorginstellingen via hun OTO-jaarplan aanspraak maken op de OTO-stimuleringsgelden. In het OTO-jaarplan worden onder andere de oefen- en opleidingsactiviteiten vastgelegd op het gebied van crisisbeheersing. Het OTO-steunpunt toetst het jaarplan aan de gestelde eisen voor OTO-stimuleringsgelden. In samenwerking met Netwerk Acute Zorg Zwolle heeft Acute Zorg Euregio een aanvraagformulier opgesteld zodat het voor ketenpartners eenvoudiger is om een aanvraag in te dienen.

Verantwoording

In navolging van het OTO-jaarplan dienen ketenpartners de besteding van de beschikbaarheidsbijdrage te verantwoorden in het OTO-jaarverslag. De verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de gelden conform jaarplan ligt bij de ketenpartner zelf. Jaarlijks wordt binnen Acute Zorg Euregio een accountantscontrole uitgevoerd op de besteding van de gelden.

In opdracht van het ROAZ stelt het OTO-steunpunt elke vier jaar het Meerjaren OTO-beleidsplan op. In dit Meerjarenbeleidsplan staan de missie, visie en doelen voor Acute Zorg Euregio beschreven. Ook adviseert het OTO-steunpunt het ROAZ in de besluitvorming over de uitvoering en financiering van de OTO-jaarplannen.