Kaderstukken

Kaderstukken

Als basis voor het programma voor het Opleiden, Trainen en Oefenen van de opgeschaalde acute zorg keten zijn een aantal kaderstukken vastgesteld. Een aantal van deze kaderstukken zijn landelijk vastgesteld, een aantal hebben een regionaal karakter en worden door het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) vastgesteld. 

In 2008 is de basis voor de OTO-activiteiten vastgelegd in het Landelijke convenant Opleiden, Trainen & Oefenen. In 2012 is hier aanvullend het Beleidskader OTO op geschreven. In dit beleidskader is onder andere de wijze van verantwoording richting het ROAZ en VWS opgenomen. Het beleidskader is in 2016 geactualiseerd.

OTO-beschikbaarheidsbijdrage

Sinds 2008 stelt het ministerie van VWS structureel geld beschikbaar voor het opleiden, trainen en oefenen van zorginstellingen om zich voor te bereiden op rampen en crises. Zorginstellingen kunnen ieder jaar via het ROAZ aanspraak maken op deze stimuleringsgelden. Meer informatie over de beschikbaarheidsbijdrage is terug te vinden op de pagina van het OTO-steunpunt.

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 

Om voor de beschikbaarheidsbijdrage in aanmerking te komen moet er worden voldaan aan het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 welke in 2016 is vastgesteld. In het kwaliteitskader is beschreven wat ketenpartners minimaal moeten uitvoeren aan activiteiten, planvorming en preparatie van de crisisorganisatie om voldoende voorbereid te zijn op rampen en crises. 

Regionaal jaarplan

Ieder jaar stellen ketenpartners een jaarplan op waarin de activiteiten vermeld worden die zij in het komende jaar willen gaan uitvoeren op het gebied van Opleiden Trainen en Oefenen. Deze individuele jaarplannen worden door het OTO-steunpunt getoetst. De jaarplannen van alle ketenpartners worden samengevat en opgenomen in het regionale jaarplan. Het regionale jaarplan wordt ter goedkeuring aangeboden aan het ROAZ