Integraal Crisisplan

Integraal Crisisplan

Zorginstellingen zijn vanuit de geldende wetgeving verplicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te leveren aan patiënten, dus ook tijdens een crisissituatie. Een crisissituatie is een situatie waarbij het functioneren van de zorginstelling (ernstig) verstoord raakt en de continuïteit van verantwoorde zorg, de veiligheid van patiënten, medewerkers of de reputatie van de organisatie ernstig wordt bedreigd. Door deze verstoring raakt de organisatie uit balans. 

Om op een toegankelijke en eenduidige manier te reageren op verschillende crisissituaties binnen de zorgsector is het project Integraal Crisisplan gestart. Bij het Integraal Crisisplan wordt uitgegaan van een zogenaamde all hazard benadering. Het Integraal Crisisplan vervangt niet alle bestaande plannen zoals bijvoorbeeld bedrijfnoodplannen of rampenopvangplannen maar verbindt alle bestaande procedures en plannen. Op deze manier wordt een goede basis gelegd om bij elke crisis goed voorbereid te zijn op ‘het bekend’ en de aandacht te richten op de specifieke nieuwe en unieke elementen aan de crisis; ‘het bijzondere’. In het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is het Integraal Crisisplan als prestatie indicator opgenomen. 

Het project is gestart met de ontwikkeling van een Samenhangende visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan: op welke uitdagingen moet dit plan een antwoord bieden? Wat is het Integraal Crisisplan wel en wat is het niet?

Vervolgens is het document Bouwstenen Integraal Crisisplan voor de zorgsector ontwikkeld dat gebruikt kan worden om, vanuit bovenstaande visie, bestaande crisisplannen aan te vullen of aan te scherpen. De bouwstenen kunnen ook in samenhang worden benut als richtinggevend kader voor een nieuw op te stellen crisisplan. 

Aansluitend is ook de Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector ontwikkeld om zorginstellingen te faciliteren in het toepassen van deze bouwstenen en de belangrijke inzichten een plek te geven in het opleiden, trainen en oefenen (OTO).