Expertgroep MICK

Expertgroep MICK

Stand van zaken
In 2012 is in samenwerking met de Universiteit Twente de Myocard Infarct en Cerebrovasculair Accident Keten in kaart gebracht, om inzicht te krijgen in het gebruik en functioneren van de acute zorgketens binnen het Netwerk Acute Zorg Euregio. Het resultaat van deze MICK-studie is eind 2013 opgeleverd en inmiddels gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

De focusgroepen MI en CVA hebben vervolgens besloten om gezamenlijk verder te gaan in de expertgroep MICK. De expertgroep MICK draagt bij aan de regionaal coördinatie van allerlei zaken die nodig zijn om de acute ketenzorg rondom Myocard Infacrd en CVA in de regio goed te laten verlopen, tijdig knelpunten te analyseren en hierop beleid te maken.  

De expertgroep heeft daarnaast n.a.v. de MICK-studie aangegeven geïnteresseerd te zijn in achterliggende redenen voor een lange doorstroomtijd/patient delay en de patiëntkeuzes voor een bepaalde keteningang. Het overgrote deel van de patiënten het eerst contact opnam met de huisarts of huisartsenpost (HAP) en de doorstroomtijd via deze keteningang blijkt langer dan de overige ingangen te zijn. De delay via de keteningang huisartsen wordt enerzijds veroorzaakt doordat patiënten zelf (te) laat contact zoeken met een zorgprofessional.  Anderzijds heeft delay te maken met vroegtijdige herkenning van MI en CVA in de eerste lijn.

In het voorjaar van 2015 zijn  op initiatief van de expertgroep 4 scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor doktersassistenten in de regio Twente gericht op vroegtijdige herkenning .De expertgroep vindt het belangrijk dat er continu geschoold blijft worden. Ook zou de schooling voor een grotere doelgroep moeten worden georganiseerd. I.v.m. het verschil in behoefte en het niveau van kennis en informatie is het plan komend jaar verschillende scholingsbijeenkomsten te organiseren voor doktersassistenten (dagpraktijk), triagisten  (in combinatie met centralisten van meldkamer ambulance) en huisartsen. 


Leden van de expertgroep MICK:

Gert van Houwelingen, cardioloog MST (voorzitter)
Renate Gierkink, nurse practitioner neurologie SKB
Sjaak Hulshof, afdelingshoofd SEH SKB

Everdien Brunsveld, unithoofd neurologie ZGT
Petra Greftenhuis, verpleegkundig specialist neurologie ZGT
Martin Leferink, unithoofd SEH ZGT
Saskia Bokhoven, unithoofd cardiologie ZGT
Joost Kruik, cardioloog ZGT
Arjan Christenhusz, verpleegkundig specialist Ambulance Oost
Tijs Klaassen, teammanager Ambulance Oost
Janke Snel, directeur CHPA
Jacqueline Noltes, directeur HDT-Oost/HAP Hengelo
Hanneke Droste, nurse practitioner neurologie MST
Heleen den Hertog, neuroloog MST
Patrick Siteur, teamhoofd cardiologie MST
Sanneke van den Brink, SEH-arts MST
Cindy Brusse, SEH-arts SKB
Peter Marinussen, LHV Kring Twente
Sjoerd Velsing, De Hart- en Vaatgroep

Tim Fontein , Beleidsmedewerker O&O Witte Kruis Ambulancezorg (agendalid)
Rob Smits, Neuroloog SKB (agendalid)
Fabienne Kempen, locatiemanager HAP Oost Achterhoek (agendalid)
Monique Poessé, teamhoofd SEH MST (agendalid)

Voor informatie over de expertgroep kunt u mailen naar: info@acutezorgeuregio.nl

Geplande activiteiten

De bijeenkomsten van de expertgroep MICK in 2017 staan gepland op:

  • 31 januari
  • 23 mei
  • 26 oktober (ACS)
  • 19 december (CVA)