Expertgroep MICK

Expertgroep MICK

Stand van zaken
In 2012 is in samenwerking met de Universiteit Twente de Myocard Infarct en Cerebrovasculair Accident Keten in kaart gebracht, om inzicht te krijgen in het gebruik en functioneren van de acute zorgketens binnen het Netwerk Acute Zorg Euregio. Het resultaat van deze MICK-studie is eind 2013 opgeleverd en inmiddels gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

De focusgroepen MI en CVA hebben vervolgens besloten om gezamenlijk verder te gaan in de expertgroep MICK. De expertgroep MICK draagt bij aan de regionaal coördinatie van allerlei zaken die nodig zijn om de acute ketenzorg rondom Myocard Infacrd en CVA in de regio goed te laten verlopen, tijdig knelpunten te analyseren en hierop beleid te maken.  

De expertgroep heeft daarnaast n.a.v. de MICK-studie aangegeven geïnteresseerd te zijn in achterliggende redenen voor een lange doorstroomtijd/patient delay en de patiëntkeuzes voor een bepaalde keteningang. Het overgrote deel van de patiënten het eerst contact opnam met de huisarts of huisartsenpost (HAP) en de doorstroomtijd via deze keteningang blijkt langer dan de overige ingangen te zijn. De delay via de keteningang huisartsen wordt enerzijds veroorzaakt doordat patiënten zelf (te) laat contact zoeken met een zorgprofessional. Anderzijds heeft delay te maken met vroegtijdige herkenning van MI en CVA in de eerste lijn.

In het najaar van 2016 zijn op initiatief van de expertgroep scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor doktersassistenten in de regio Twente, gericht op vroegtijdige herkenning. De expertgroep vindt het belangrijk dat er continu geschoold blijft worden.
Deze scholing is nadien aangepast en als bijscholing 'Spoed of geen Spoed' in een 3-tal sessies voor ca. 150 doktersassistentes georganiseerd in het najaar van 2017. 

Vanaf de tweede helft 2017 is de Expertgroep MICK opgesplitst in de Expertgroep CVA en de Expertgroep ACS. Beide Expertgroepen vergaderen separaat een aantal keren per jaar en komen als Expertgroep MICK 1 x per jaar bijeen.

Leden van de expertgroep ACS:

Gert van Houwelingen, cardioloog MST (voorzitter)
Joost Kruik, cardioloog ZGT
Sjaak Hulshof, afdelingshoofd SEH SKB
Saskia Bokhoven, unithoofd cardiologie ZGT
Patrick Siteur, teamhoofd cardiologie MST
Martin Leferink, unithoofd SEH ZGT
Sanneke van den Brink, SEH-arts MST
Cindy Brussé, SEH-arts SKB
Arjan Christenhusz, verpleegkundig specialist Ambulance Oost
Tijs Klaassen, teammanager Ambulance Oost
Jacqueline Noltes, directeur HDT-Oost/HAP Hengelo
Janke Snel, directeur CHPA
Peter Marinussen, LHV Kring Twente
Sjoerd Velsing, De Hart- en Vaatgroep
Jorien Perik, Beleidsadviseur Acute Zorg Euregio
Tim Fontein, Beleidsmedewerker O&O Witte Kruis Ambulancezorg
Fabienne Kempen, locatiemanager HAP Oost Achterhoek (agendalid)

Leden van de expertgroep CVA:

Heleen den Hertog, neuroloog MST (voorzitter)
Renata Gierkink, verpleegkundig specialist neurologie SKB
Sjaak Hulshof, afdelingshoofd SEH SKB
Everdien Brunsveld, unithoofd neurologie ZGT
Petra Greftenhuis, verpleegkundig specialist neurologie ZGT
Martin Leferink, unithoofd SEH ZGT
Arjan Christenhusz, verpleegkundig specialist Ambulance Oost
Tijs Klaassen, teammanager Ambulance Oost
Jacqueline Noltes, directeur HDT-Oost/HAP Hengelo
Janke Snel, directeur CHPA
Hanneke Droste, verpleegkundig specialist neurologie MST
Sanneke van den Brink, SEH-arts MST
Cindy Brussé, SEH-arts SKB
Peter Marinussen, LHV Kring Twente
Sjoerd Velsing, De Hart- en Vaatgroep
Manuela Voorend - Neuroloog SKB-Winterswijk
Fabienne Kempen, locatiemanager HAP Oost Achterhoek (agendalid)

Voor informatie over de expertgroep kunt u mailen naar: info@acutezorgeuregio.nl

Geplande activiteiten

De bijeenkomsten van de expertgroep MICK in 2017 staan gepland op:

  • 31 januari
  • 23 mei
  • 26 oktober (ACS)
  • 19 december (CVA)