Expertgroep Crisisbeheersing en OTO

Expertgroep Crisisbeheersing en OTO

De Expertgroep Crisisbeheersing en OTO komt sinds 2014 drie keer per jaar bij elkaar. In tegenstelling tot de overige vier expertgroepen niet specifiek gericht op een medisch inhoudelijk thema. 
Sinds het programma Opleiden, Trainen en Oefenen in 2008 is  gestart als stimulans voor de voorbereiding op rampen en crises van (acute) zorginstellingen binnen het netwerk acute zorg, is een stevige professionaliseringsslag ingezet. Zo verscheen eind 2016 versie 2.0 van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO, waarin een normenkader opgenomen is waaraan de betrokken instellingen minimaal zouden moeten voldoen, willen zij voldoende voorbereidt zijn op rampen en crises. Het kwaliteitskader is opgesteld door de LNAZ in nauwe afstemming met de koepels, het ministerie van VWS en IGZ. Binnen het kwaliteitskader wordt met name de ontwikkeling van ‘opleiden, trainen en oefenen’ naar het meer integrale ‘crisisbeheersing’ duidelijk uiteengezet. Hetgeen vraagt om een kritische en deskundige blik op opgeschaalde acute zorgthema’s. 

De expertgroep richt zich specifiek op onderzoek en advies richting het ROAZ op thema’s binnen crisisbeheersing en OTO. Actuele thema’s die in de expertgroep aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de nieuwe Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), gewondenspreiding en medische behandelcapaciteit, CBRN en zorgcontinuïteitsvraagstukken.

Leden van de expertgroep crisisbeheersing en OTO:

Heidi Plas, Hoofd GHOR-Twente (Voorzitter)
Tim Waanders, Mono en multidisciplinaire planvorming en ondersteuning OTO GHOR Twente
Robert de Boer, ZiROP-beheerder Medisch Spectrum Twente
Ellen Puppels, Coördinator fysieke veiligheid Ziekenhuisgroep Twente
Sjaak Hulshof, ZiROP-beheerder Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Elke Klunder, GROP-beheerder GGD Twente
Jacqueline Noltes, Directeur Huisartsdienst  Twente-Oost
Fabiënne Kempen, Manager Huisartsenpost Oost-Achterhoek
Tjerk Loopik, Ambulancechauffeur en OVD-G Witte Kruis Ambulancezorg
Theo Klein Bleumink, Beleidsmedewerker OTO GHOR Noord- en Oost-Gelderland
Joost Hofhuis, Coördinator OTO Netwerk Acute Zorg Euregio (Secretaris)

Contactpersoon: Joost Hofhuis, Coördinator Crisisbeheersing en OTO j.hofhuis@acutezorgeuregio.nl 

De bijeenkomsten van de expertgroep Crisisbeheersing en OTO in 2017 staan gepland op:

  • 6 februari 
  • 17 mei
  • 18 oktober